Asesoramento xurídico

Servizo de Información Xurídica ofrece ás usuarias información sobre a situación específica que plantexen e sobre temas de Civil: contratos de aluguer, filiacións, herdanzas e sucesións ou desahucios.

É un Servizo enfocado a dar resposta xurídica en tres ámbitos:

  • Penal: malos tratos e agresións sexuais, outro tipo de delitos.
  • Administrativo: reclamacións previas relativas a pensións, recursos, asociacións.
  • Laboral: conciliación vida laboral e familiar, despidos, acoso psicolóxico no traballo, contratos, dereitos e deberes das traballadoras, estranxeiría, pensións.

OBXECTIVOS

  1. Interposición de recursos administrativos.
  2. Garantir os dereitos das mulleres.

LUGAR DE UTILIZACIÓN

Servizo Sociocomunitario Telefono: 981 33 77 00 ext. 1108